Covid-19

Update coronamaatregelen 2022 (nieuw 11/01/2022)

De bestaande coronamaatregelen binnen LBC Volwassenenonderwijs worden verlengd tot de krokusvakantie.
Een overzicht vind je hieronder.

Het test- en quarantainebeleid werd grondig gewijzigd.
Een grafisch overzicht van de nieuwe basisregels vind je hier.

Zelftesten
In het nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe.
Er wordt een oproep gedaan om periodiek elke week te zelftesten tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.

Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro.

Prioritaire boostervaccinatie voor cursisten die stage doen in de zorg
Het departement Onderwijs werkte een regeling uit voor cursisten die stage doen in de zorg.
Ze kunnen zich registreren voor een prioritaire boostervaccinatie.
Je school zal je hierover verder informeren.

CVO LBC update corona 211129

1. Brede mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht blijft gelden voor iedereen in alle gebouwen van LBC: personeel, cursisten en derden. We blijven dus strenger dan de minimale regels opgelegd door de overheid.

  • Binnen draag je altijd je mondmasker: tijdens de les, bij verplaatsingen, op secretariaat, ….
  • Om te eten of drinken kan het mondmasker even afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand
  • Mondmaskerpauze nodig? Buiten kunnen de mondmaskers af. Hou daarbij voldoende afstand
  • Personeelsleden die alleen in een lokaal werken, mogen het mondmasker afzetten.

  2. Veilige afstand en beperking contacten

  Om de contacten maximaal te beperken worden volgende maatregelen genomen:

  • In de klas
   • Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
   • Er wordt maximaal gewerkt met vaste werkgroepjes
   • Mogelijk wordt er voor jouw module of opleiding deels overgeschakeld naar afstandsonderwijs. Je ontvangt hierover dan vooraf de nodige informatie.
  • Gemeenschappelijk binnenruimtes
   • Voor aanvang van de les ga je rechtstreeks naar het klaslokaal.
    Na de les verlaat je zo snel mogelijk het gebouw
   • Pauzes op school zijn enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:
    • Klasgroepen blijven maximaal gescheiden
    • Alternerende pauzes worden ingevoerd waar nodig
    • Ook tijdens de pauzes geldt mondmaskerplicht
     Om te eten of drinken kan het mondmasker kort afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand.
     Gun anderen ook de kans iets te eten of drinken. Zet de rest van je pauze elders verder (met mondmasker)
  • Op het secretariaat, in bureauruimtes
   Centra volgen inzake thuiswerk de regels van de maatschappij en staan telewerk maximaal toe waar mogelijk.
   • Het bezoek van cursisten en derden wordt beperkt
   • Er wordt een permanentieregeling uitgewerkt
   • Er wordt maximaal op afspraak gewerkt om de cursistenstromen te beperken
  • In de lerarenkamer
   • In de lerarenkamer kan er enkel gewerkt en geluncht worden.
   • Om te eten of drinken kan het mondmasker kort afgezet worden.
   • Hou daarbij voldoende afstand.
   • Draag steeds een mondmasker en ventileer zo veel mogelijk.
   • In de lerarenkamer wordt een CO2-meter voorzien. Bij overschrijding van 1200 ppm CO2, gaat de lerarenkamer dicht.
  • Derden
   • Blijf de aanwezigheid van derden beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als centrum nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken.
   • Externen die in het centrum komen in kader van opleidingen (vb kapper, schoonheidsspecialist, horeca) zijn toegelaten volgens de sectorprotocollen. Voorafgaand zal een risicoanalyse opgemaakt worden

  3. Goede (hand)hygiëne

  • Was en ontsmet geregeld je handen
  • Reinig banken/werkoppervlakken en werkmateriaal voor of na de les

  4. Vergaderingen en activiteiten

  • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook bijscholingen, agogische studiedagen, teambuildings ... blijven digitaal plaatsvinden.
  • Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.
   • Eendaagse uitstappen blijven toegelaten conform de regels in de samenleving. Indien nodig kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
   • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort. Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

  5. Ventilatie

  Al sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchten.

  • Open ramen en/of buitendeuren waar mogelijk
  • Liefst ramen permanent op kiepstand in combinatie met geopende deur. Minimaal volledig open elk half uur

  CO2-meting als onderdeel van een goed ventilatiekader is niet nieuw in onderwijs. De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden nu verder aangescherpt.

  • Om de luchtkwaliteit in scholen goed op te kunnen volgen, komen er best versneld en veralgemeend CO2-meters in alle lokalen van scholen waar veel mensen samenkomen
  • Het onderwijsveld zorgt nu voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters zodat uiteindelijk alle onderwijsinstellingen in elk leslokaal aan de slag zijn met CO2-metingen. De Vlaamse Overheid zal daarvoor extra middelen vrijmaken

  6. Regionale toepassing van de maatregelen door het centrum

  Om regionaal invulling te geven aan deze maatregelen stemmen directies in alle regio’s af met preventiedienst en vakbondsafvaardiging.

  Centra kunnen extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

  7.Ziekte en opvolging besmettingen

  • Gewijzigd testbeleid
   • Zodra er meer duidelijkheid is over de aangekondigde wijzigingen, zal hierover gecommuniceerd worden

  8. Veralgemeende extra vaccinatie

  Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

  Wie nog niet gevaccineerd werd, kan contact opnemen met het vaccinatiecentrum in de buurt om een afspraak te maken.

  Corona basisregels

  Basisregels, mondmaskers, hygiëne

  Lees meer

  Corona besmettingen

  Ziekte en opvolging besmettingen

  Lees meer

  Corona vaccinatie

  Vaccinatie

  Lees meer

  Corona stages

  Stages

  Lees meer