Ziekte en opvolging besmettingen (laatste update: 11/01/2022)

Melding besmetting

Testte je positief?

Meld dit onmiddellijk aan je directie of opleidingscoördinator.
Zo kan op school heel snel nagekeken worden of de contactopvolging opgestart dient te worden.

De Vlaamse dienst Contact tracing doet de contactopsporing van cursisten. Soms ondersteunen lokale COVID-teams hen.
LBC Volwassenenonderwijs doet centraal reeds de eerste risico-inschatting.
LBC Volwassenenonderwijs doet indien nodig melding bij de lokale eerstelijnszone.​

Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus Covid-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:
  hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots verlies van reuk- of smaakzin;
 • OF - minstens twee van de volgende milde symptomen zonder andere duidelijke oorzaak:
  koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) zonder andere duidelijke oorzaak.

Het test- en quarantainebeleid werd grondig gewijzigd.

Een grafisch overzicht van de nieuwe basisregels vanaf 10/01/2022 vind je hier.

CVO LBC Visual testing klachten 0122
CVO LBC Schema HRC en postieve zelftest 0122

Het positieve testresultaat moet ook bevestigd worden door een PCR-test in een testcentrum of -laboratorium. Contacteer NIET je huisarts, maar vraag een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter op 02 214 19 19. Als dit positief resultaat bevestigd wordt door een PCR-test, wordt het contactonderzoek opgestart.

Heb je vragen over corona of contactopvolging?
Op http://mijncoronatest.be/ vind je concrete informatie ivm corona, contactopvolging en vaccinatie.

Wat als je in contact kwam met een cursist of personeelslid op school die positief testte?

De contactopspoorders contacteren het centrum als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. 

Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en hoogrisicocontacten baseert men zich op de richtlijnen van Sciensano. De maatregelen voor de cursisten of personeelsleden die als hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun vaccinatiestatus en hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet?).

Hoe verloopt het contactonderzoek (contact-tracing)?

Meer informatie over het contactonderzoek vind je in de handige folder contactonderzoek en bij Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19.

Contact tracing, hoog-en laagrisicocontacten en maatregelen

Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en hoogrisicocontacten baseert men zich op de richtlijnen van Sciensano. De maatregelen voor de cursisten of personeelsleden die als hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun vaccinatiestatus en hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).

Risico-analyse

In het volwassenenonderwijs zal in principe altijd een risicoanalyse met inschatting van de hoog- en laagrisicocontacten gebeuren. De risico-indeling van contacten gebeurt volgens de algemene richtlijnen voor volwassenen.

 • Een hoog-risicocontact is in hoofdzaak een persoon met een gecumuleerde contacttijd over een dag van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (face-to-face), bijvoorbeeld in een gesprek of door fysiek contact, waarbij er geen mondmasker gedragen werd dat mond en neus bedekte. Dit zijn bijvoorbeeld vrienden waarmee men samen gegeten heeft en geen afstand heeft gehouden.
 • Een laag-risicocontact is
  • Iedereen die zich in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als het COVID-19 geval, maar zonder cumulatieve contacttijd gedurende ten minste 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m. Dit geldt voor de leerkrachten en klasgenoten/andere vrienden.
  • Indien er een blootstelling was van >15 minuten op <1,5 maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd door beide partijen, wordt dit beschouwd als een laag risico contact.
  • Personen met een laag-risico mogen verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verderzetten, maar moeten contact vermijden met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte (bv. grootouders).
  • Opvolging cluster: Indien er meerdere besmettingen zijn in de klas, worden specifieke procedures gevolgd. Mogelijk worden er op een bepaald moment bijkomende maatregelen genomen, en wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest.

Maatregelen

De regels voor quarantaine worden bepaald door de vaccinatiestatus met een onderscheid tussen 3 groepen (gevaccineerd, deels gevaccineerd of niet gevaccineerd):

 • volledig gevaccineerd
  • personen ≥18 jaar
   • na boostervaccinatie OF
   • met basisvaccinatie* >2 weken en <5 maanden geleden
  • personen 12-18 jaar >2 weken na basisvaccinatie*
 • deels gevaccineerd
  • personen ≥18 jaar met basisvaccinatie* ≥5 maanden geleden
 • Risicocontacten na voorgaande infectie
  • Met voorgaande infectie wordt een infectie bedoeld die initieel gedetecteerd werd met een Ag- of PCR-test afgenomen door een zorgverlener, minder dan 5 maanden geleden. Er wordt geen rekening gehouden met serologische resultaten, aangezien deze geen informatie geven over de datum van infectie.
  • Asymptomatische hoog-risicocontacten met een COVID-19 infectie in de afgelopen 5 maanden (ongeacht hun vaccinatie status) volgen dezelfde regels als volledig gevaccineerde risicocontacten.

Wanneer is een zelftest aangewezen?

Zelftesten kunnen niet gebruikt worden als vervanging voor testen in een testcentrum of door de huisarts voor de reeds bestaande test-indicaties:

 • voor personen met mogelijke symptomen van COVID-19,
 • na hoog-risico contact
 • of reizigers die na terugkeer verplicht getest dienen te worden.

Wie symptomen heeft kan de online zelfevaluatietool invullen om zo een testcode te bekomen om zich te laten testen.

Wanneer is een zelftest wel aangewezen?

 • Je kan een zelftest uitvoeren als je geen symptomen hebt en ook de afgelopen 3 maanden geen COVID hebt gehad.
 • Je kan een zelftest 2 x per week uitvoeren, dus om de 3 dagen. Deze repetitieve vorm van screening detecteert personen met een matige tot hoge virale lading.
 • Je kan een zelftest uitvoeren als gebaar van hoffelijkheid naar je knuffelcontact of diegene waar je mantelzorger voor bent. Door herhaaldelijk, om de 3 dagen, te testen bescherm je zo jezelf en anderen.
 • Je had een laagrisicocontact en je bent ongerust.
 • Je had een hoogrisicocontact, maar je mag je pas binnen enkele dagen laten testen via PCR-test. Via een zelftest doe je reeds een eerste inschatting. De school kan met dit resultaat reeds een eerste risico-inschatting maken.

Welke zelftesten zijn betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de sneltesten is niet altijd duidelijk bewezen en gedocumenteerd.

Het federale agentschap voor geneesmiddelen (FAGG) stelde een lijst op van zelftesten die aan bepaalde minimumcriteria voldoen.

Wat moet je doen bij een positieve zelftest?

Is je zelftest positief? Dit betekent dat je waarschijnlijk corona hebt.

Bij een positief resultaat van een zelftest moet je onmiddellijk in isolatie gaan.

Het positieve resultaat moet ook bevestigd worden door een PCR-test in een testcentrum of -laboratorium.

 • Contacteer NIET je huisarts, maar vraag een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter op 02 214 19 19.
 • Als dit positief resultaat bevestigd wordt door een PCR-test, wordt het contactonderzoek opgestart. Je blijft dan minstens 10 dagen in isolatie.

Heb je coronaklachten?

Contacteer dan NIET je huisarts, maar gebruik de online zelfevaluatietool. Als via de tool blijkt dat je je moet laten testen, ontvang je via deze tool een testcode. Daarmee kan je een afspraak maken in een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheker. Via de link apotheek.be vind je de lijst met apotheken die testen afnemen.

Meer informatie over het gebruik van zelftesten vind je hier.