Vrijstelling via: EVK, EVC of vrijstellingsproef

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.

Competenties zijn een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes, dat iemand beheerst en nodig heeft om een taak of opdracht te vervullen. Wie veilig op straat wil fietsen, moet het verkeersreglement kennen, vaardig zijn met de fiets en rekening houden met andere weggebruikers. De drie elementen samen — kennis, vaardigheid en attitude — vormen de competentie ‘veilig op straat fietsen’.

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop je leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Je kan competentie zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens vrijetijdsactiviteiten verwerven.

Op basis van deze voorkennis/ervaring kan je de studietijd verkorten.

Je kan op verschillende manier voorkennis aantonen en één of meerdere vrijstellingen voor modules krijgen:

 • via de EVK-procedure omdat je reeds andere opleidingen of opleidingsonderdelen, erkend door het Departement van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap succesvol hebt afgerond
 • Via de EVC-procedure omdat je reeds andere (niet-erkend door het Departement van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) opleiding of opleidingsonderdelen hebt gevolgd of relevante beroepservaring kan aantonen.
 • Via het afleggen van een vrijstellings-of toelatingsproef.

Als je denkt in aanmerking te komen voor één of meerdere vrijstellingen dien je vóór de aanvang van de module(s) een aanvraag tot vrijstelling in.

ERKENNEN VAN KWALIFICATIES (EVK)

Kleurenvakje rechthoek EVK

Geldige Studiebewijzen: deze zijn o.a.

 • een kopie van het studiebewijs (diploma, getuigschrift of certificaat uit het onderwijs) die als basis van de vrijstelling geldt;
 • een overzicht van de afgelegde evaluaties en bijbehorende evaluatieresultaten of cijferlijsten;
 • een beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen die als basis voor de vrijstelling gelden;
 • een wekelijkse lessentabel of het modulaire structuurschema van de gevolgde opleiding op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd.

Geldig?

Een toegekende vrijstelling op basis van een EVK-procedure is enkel geldig binnen LBC Volwassenenonderwijs vzw.

Hoe kan ik dit aanvragen?

 • Je doet hiervoor een aanvraag voor aangepast leertraject: je geeft voor de start van de modules aan voor welke opleidingsonderdelen je binnen je gekozen opleiding een aanvraag tot vrijstelling(en) wil indienen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsstukken en stelt je dossier samen.
 • Je dient het dossier digitaal in via de website (?)
 • De trajectbegeleider van de opleiding neemt contact met je op en bespreekt met jou grondig de inhoud van de opleiding en gaat in het gesprek verder in op de aangeleverde bewijsstukken en peilt of de verworven competenties nog voldoende recent is.

ERKENNEN VAN COMPETENTIES (EVC)

EVC rechthoek groen

Geldige attesten van andere opleidingsverstrekkers

 • een studiebewijs van de gevolgde opleiding op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd;
 • een opgave van de opleidingsinhoud en de opleidingsduur.
 • een attest van de werkgever met de nodige bewijsstukken.

Beroepservaring

Bijkomende vragen

 • Afhankelijk van het dossier en de module waarvoor het aangevraagd wordt, kan er bijkomende elementen gevraagd worden zoals bijvoorbeeld portfolio, assessment, evaluatietest, rollenspelen, cases, enzovoort.

Let op: Voor documenten opgesteld in een andere taal dan de Belgische landstalen is een vertaling door een beëdigd vertaler vereist.

Geldig?

Een toegekende vrijstelling op basis van een EVC-procedure is enkel geldig binnen LBC Volwassenenonderwijs vzw.

Hoe kan ik dit aanvragen?

 • Je doet hiervoor een aanvraag voor aangepast leertraject: je geeft voor de start van de modules aan voor welke opleidingsonderdelen je binnen je gekozen opleiding een aanvraag tot vrijstelling(en) wil indienen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsstukken en stelt je dossier samen.
 • Je dient het dossier digitaal in via de website (?)
 • De trajectbegeleider van de opleiding neemt contact met je op en bespreekt met jou grondig de inhoud van de opleiding en gaat in het gesprek verder in op de aangeleverde bewijsstukken en peilt of de verworven competenties nog voldoende recent is.

VRIJSTELLINGSPROEF AFLEGGEN

Kleurenvakje rechthoek vrijstelling

Wat is een vrijstellingsproef afleggen?

Een vrijstellings- of toelatingsproef verschilt per opleiding/module. Voor computer- of taalopleiding kan de proef bestaan uit een schriftelijke en/of mondelinge test op computer of papier. Voor een praktijkvak zoals naaien of koken bestaat deze proef uit het aantonen van een aantal basisvaardigheden op – technieken op een toonmoment.

Het afleggen van een vrijstellings- of toelatingsproef laat je toe om in een hogere module in te stappen.

Na aanmelding voor de vrijstellings/toelatingsproef informeren wij je over de inhoud van de vrijstellingsproef en de manier waarop de vrijstellingsproef afgenomen wordt. Voor sommige opleidingen kan je je ook online inschrijven om de vrijstellingsproef op locatie af te leggen. Voor de taalopleidingen volstaat het afleggen van de online taaltest om je startniveau te bepalen.

Geldig?

Een vrijstelling op basis van een vrijstelling- of toelatingsproef is enkel geldig binnen LBC Volwassenenonderwijs vzw.

Hoe kan ik dit aanvragen?

 • Per opleiding vind je onderaan op de opleidingspagina voor welke modules er een vrijstellingsproef afgelegd kan worden.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een vaste, afgesproken datum per locatie.
 • Je kan je hiervoor rechtstreeks inschrijven via de website.